Home»Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden Mijn Gouden Plaat

1. Overeenkomst

Door het plaatsen van jouw bestelling komen wij overeen dat Mijn Gouden Plaat voor jou een Award ontwerpt. Het uiteindelijke exemplaar wordt geleverd na jouw goedkeuring op het ontwerp. Deze voorwaarden zijn van toepassing op jouw bestelling en op alle aanbiedingen van Mijn Gouden Plaat.

2. Aanlevering bestanden

Om het ontwerp mogelijk te maken, hebben we bestanden en informatie nodig. Dit gebeurt door middel van het uploaden van tekst- en beeldmateriaal. Je bent daarbij altijd zelf verantwoordelijk voor het door jouw aangeleverde materiaal en informatie. Dat betekent dat Mijn Gouden Plaat dus niet aansprakelijk is voor onder meer:

  • tekstmateriaal met taalkundige of grammaticale fouten;
  • kwalitatief slecht, onvolledig of verkeerd verzonden beeldmateriaal; en/of
  • onjuiste factuur- of verzendadresgegevens.
3. Rechten van derden

Aangeleverd materiaal dient ofwel rechtenvrij te zijn, ofwel dient het auteursrecht (of andere intellectuele eigendom) bij jouzelf te liggen.

Als voorafgaand aan het eerste ontwerp blijkt dat aangeleverd tekst- of beeldmateriaal (vermoedelijk) inbreuk maakt op auteursrechten of andere rechten van derden, kan Mijn Gouden Plaat de opdracht annuleren of gelegenheid bieden om ander materiaal aan te leveren.

Mocht het gebeuren dat na het ontwerp, maar nog vóór de verzending van jouw gouden plaat, blijkt dat tekst- of beeldmateriaal inbreuk maakt op rechten van derden, dan kan Mijn Gouden Plaat de overeenkomst ontbinden. In dat geval zal Mijn Gouden Plaat de helft van de oorspronkelijke factuurwaarde terugbetalen.

Als na oplevering van jouw gouden plaat blijkt dat het gebruikte materiaal inbreuk maakt op (auteurs)rechten van derden, en Mijn Gouden Plaat daartoe door rechthebbenden wordt aangesproken, zul jij Mijn Gouden Plaat vrijwaren voor eventuele schade die wij daardoor lijden. Dat betekent dat als wij genoodzaakt zijn om kosten te maken voor onze juridische verdediging, wij deze kosten op jou, als opdrachtgever, kunnen verhalen en wij jouw naam- en adresgegevens aan de rechthebbende zullen verstrekken.

4. De ontwerpfase

Het belangrijkste onderdeel van onze producten is het ontwerp. Mijn Gouden Plaat maakt op basis van het aangeleverde materiaal één ontwerpvoorstel dat, binnen twee werkdagen na aanlevering van materiaal, ter beoordeling aan het opgegeven e-mailadres wordt gezonden. Het is dus van belang dat er in één keer juist wordt aangeleverd om meerwerk en extra kosten te voorkomen. Hou daarbij rekening met het volgende:

  • Nieuwe of kwalitatief betere beeldbestanden, die tijdens of na de ontwerpfase (opnieuw) worden aangeleverd, kunnen geweigerd worden. Per situatie zal in overleg worden bekeken om dit als meerwerk tegen uurtarief uit te voeren;
  • Per bestelling wordt één ontwerpvoorstel gemaakt. Er worden géén ontwerpen zonder bestelling gemaakt.
  • Afhankelijk van de argumentatie kan bij een volledige afkeuring van het gemaakte ontwerpvoorstel in overleg een tweede voorstel worden gemaakt tegen meerkosten op basis van uurtarief;
  • Indien je eenmaal jouw akkoord voor productie hebt gegeven, kan het ontwerp niet meer gewijzigd worden;
  • Extra werkzaamheden, zoals voor een eventueel tweede ontwerp, worden in rekening gebracht op basis van het door Mijn Gouden Plaat gehanteerde tarief van € 12,50 (excl. BTW) per 10 minuten.
5. Betaling

Betaling gebeurt vooraf. Na betaling zal Mijn Gouden Plaat overgaan tot ontwerp en productie.

In gevallen (zoals bij meerdere bestellingen) waar achteraf wordt gefactureerd, geldt een betaaltermijn van veertien dagen na factuurdatum. Mocht er, na betalingsherinnering, niet tijdig worden betaald, dan kan Mijn Gouden Plaat aanspraak maken op de volgende incassokosten:

– 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,- EUR, als je de bestelling plaatst als ondernemer;
– 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van € 40,- EUR, als je de bestelling plaatst als consument.

Genoemde bedragen en aanbiedingen zijn inclusief BTW.

6. Levertijden en verzending

Mijn Gouden Plaat streeft ernaar om binnen twee werkdagen na aanlevering van materiaal het proefontwerp toe te sturen. Binnen twee werkdagen na goedkeuring van het ontwerp zal jouw gouden plaat in de regel worden verzonden. Het gaat hierbij om een richtlijn en er kan geen garantie hieromtrent worden verstrekt; de daadwerkelijke levertijd kan afwijken, aangezien Mijn Gouden Plaat bij de productie en verzending ook afhankelijk is van derden. Uiteraard geeft Mijn Gouden Plaat waar mogelijk steeds een statusupdate over je bestelling.

7. Geen herroepingsrecht

De door jou bestelde gouden plaat is een gepersonaliseerd dan wel op maat gemaakt product. Ook als je de bestelling plaatst als consument, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de geplaatste bestelling definitief en is het herroepingsrecht niet van toepassing.

8. Auteursrecht van Mijn Gouden Plaat

Op ontwerpen van Mijn Gouden Plaat rust auteursrecht. Zonder toestemming van Mijn Gouden Plaat mogen door jou of derden geen wijzigingen in het ontwerp van jouw gouden plaat worden aangebracht. Ook kunnen onderdelen van het ontwerp of afgeleiden hiervan, waarop auteursrecht van Mijn Gouden Plaat rust (ontwerpconcepten en vormoplossingen), niet door jou of derden worden toegepast in andere werken.

Mijn Gouden Plaat blijft gerechtigd om eigen ontwerpconcepten en vormoplossingen uit het ontwerp ook toe te passen in andere ontwerpen. Het ontwerp van jouw gouden plaat als geheel zal echter niet worden toegepast in andere opdrachten of werken van Mijn Gouden Plaat.

Mijn Gouden Plaat verstrekt of levert geen bronbestanden van het ontwerp.

9. Gebruik ten behoeve van promotie

Mijn Gouden Plaat heeft, met inachtneming van de belangen van jou als opdrachtgever en/of de begunstigde, het recht om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, bijvoorbeeld door middel van afbeeldingen op de website of op social media. Mijn Gouden Plaat zal een logische afweging maken of voorafgaand overleg nodig is.

10. Gegevens Mijn Gouden Plaat

De gegevens van Mijn Gouden Plaat/idonuts zijn:
idonuts  |  Pijnboomstraat 47  |  2565 ZJ Den Haag  |  +31 6 5190 5434  |  info@idonuts.nl
KvK-nummer: 27117584

11. Klachten

Mijn Gouden Plaat staat voor de tevredenheid van onze klanten. Mocht jouw gouden plaat bij oplevering gebreken vertonen, dan kan daarvan per mail aan info@idonuts.nl melding van worden gemaakt. Als er binnen zeven dagen na ontvangst geen sprake is van klachten, wordt jouw gouden plaat geacht te zijn aanvaard.

Hou er rekening mee dat Mijn Gouden Plaat niet verplicht is om gebreken te herstellen die het gevolg zijn van onjuist of onvoorzichtig gebruik van jouw gouden plaat, zoals valschade (denk aan deuken, barsten of krassen) of schade die optreedt wanneer de plaat wordt vervoerd zonder beschermende verpakking.

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Mijn Gouden Plaat voor gebreken blijft beperkt tot het herstel van het gebrek of tot het oorspronkelijke factuurbedrag, indien er (uitsluitend ter beoordeling door Mijn Gouden Plaat) in plaats van herstel/reparatie een restitutie plaatsvindt. Mijn Gouden Plaat is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.

13. Deelbaarheid

Als één of meerdere van de bovenstaande voorwaarden onverhoopt niet (meer) geldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling zal dan vervangen worden door een bepaling die in strekking zoveel mogelijk lijkt op de oorspronkelijke bepaling.

14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het uitzonderlijke geval dat een geschil niet via onderling welwillend overleg kan worden opgelost, zal de rechtbank in Den Haag exclusief bevoegd zijn.

×